Verifikacija energetskih ušteda

Verifikacija i prodaja energetskih ušteda je novitet koji se pojavio donošenjem pravilnika o sustavu obveze energetske učinkovitosti NN 41/19.

Unutar pravilnika se prenosi direktiva 2012/27 /EU o energetskoj učinkovitosti i propisuju elementi sustava obveza energetskih ušteda i način njegova provođenja.

Stranka obveznica može svoje obveze ispuniti ulaganjem u poboljšanje energetske učinkovitosti, uplatom FZOEU ili kupnjom energetskih ušteda.

Na taj način moguće je energetske uštede koje su ostvarene provođenjem mjera energetske učinkovitosti verificirati i prodati stranci obveznici.

Za ostvarene uštede potrebno je napraviti proračun ušteda energije koji mora biti usklađen sa pravilnikom o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije NN 98/21.

Tehno-razvoj d.o.o. je u kratkom vremenu stvorio bogate reference i iskustvo u verifikaciji energetskih ušteda.

Propisi koji reguliraju verifikaciju energetskih ušteda: